گیریس نسوز با مقاومت بسیار بالا در مقابل (بنتون) KMT اروپایی درجه۱ و اصلی
 

ردیف

شرح

1 ۱۰۰گرمی ۱۹۵۰۰۰﷼ ۶۰عددی
2 ۲۵۰گرمی ۳۹۰۰۰۰﷼ ۳۶عددی
3 ۵۰۰گرمی ۶۴۰۰۰۰﷼ ۲۴عددی
4 ۱کیلویی ۱۱۷۰۰۰۰﷼ ۱۲عددی
5 ۵کیلویی ۶۹۰۰۰۰۰﷼
6 ۱۵کیلویی ۱۶۵۰۰۰۰۰﷼
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23